sسومین پایش ملی وضعیت سلامتی کلنی های زنبور عسل ایران

سومــین پایـش ملـی وضعـیت سلامتـی کلنـی های زنبـور عسـل ایـران

مــرحلـه 1 از 3
(منظور از کلنی کندوهای فعال حاوی ملکه و کندوچه های ملکه دار حاصل از فرایند بچه گیریست.) کندوچه های جفت گیری را کلنی به حساب نیاورید)

"دقت شود که پاسخ به سوالات 6و7و8 با توجه به تعداد کلنی گزارش شده در سوال 5 تکمیل گردد، بدین معنا که مجموع پاسخ های این سه پرسش نباید از تعداد کلنی های گزارش شده در سوال 5 بیشتر گردد."

" اگر پاسخ شما به سوال قبل خیر است، میتوانید گزینه سایر روش ها راانتخاب نمایید."


(منظور از ملکه جدید ملکه ای است که طی سال 99 متولد و مورد استفاده قرار گرفته است.)
ممکن است این نشانه به صورت لکه های قهوه ای در قسمت بالای دریچه پرواز دیده شوند.
(این سوال مکمل سوالات مرحله قبل است به این معنا که علت تلفات کلنی های خود را با جزئیات بیشتر بیان می نمایید. از بیان درصد خودداری نمایید و اگر تعداد دقیق تلفات را نمی دانید با دقت تخمین بزنید)