بی شک استفاده از سرمایه نیروی انسانی در هر سازمان اساسی ترین گام در پیشبرد اهداف آن سازمان می باشد. بر این باور هستیم که حضور محققین گرانقدر، زنبورداران با تجربه و دانشجویان خوش ذوق می تواند نقش به سزایی در دسترسي همگاني و تربيت نيروي متخصص و نهایتا ارتقاء جایگاه زنبورداری کشور عزیزمان داشته باشد. امید است با همیاری اساتید معزز، محققین گرانقدر و زنبورداران توانمند بستری مورد اعتماد فراهم آید تا اعضای جامعه زنبورداری کشورمان و علاقمندان به حوزه زنبورداری بتوانند از این تجربیات گرانقدر بهرمند گردند. تمامی مطالب بارگذاری شده در سایت با نام تهیه کننده و ارائه کننده مطلب بارگذاری خواهد شد.

تمامی مطالب بارگذاری شده در سایت با نام تهیه کننده و ارائه کننده مطلب بارگذاری خواهد شدچرا پایش؟

چرا پایش؟

اسفند 17, 1400

چرا پایش؟

چرا پایش؟

دی 23, 1398