مقالات

پایان مناقشه باغدار و زنبوردار

خرداد 2, 1402

  پایان مناقشه بین باغدار و زنبوردار   “سم پاشی و مرگ زنبورهای عسل” کلید واژه هایی هستند که اخیرا زیاد شنیده می شوند، عموما زنبوردار انگشت اتهام را سمت مدیران تصمیم گیرنده و باغدار می گیرد و باغدار سمت زنبوردار. پای درد دل هر کدام که بنشینیم شرح مثنوی ای خواهیم شنید که گویی […]